Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna Paweł Potacki zamieszkały w Rządza 10E, 05-304 Stanisławów.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pocztą tradycyjną na adres “Paweł Potacki, Rządza 10E, 05-304 Stanisławów”, przez formularz kontaktowy na stronie kontakt.

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Użytkowników serwisu podczas zakładania konta w formularzu rejestracyjnym, formularzu komentarzy lub formularzu zapisu do subskrypcji.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy następujące dane osobowe zwykłe:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa użytkownika
 • E-mail
 • Adres IP
 • Avatar
 • Inne dane wpisane jako treść zapytania

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Celem przetwarzania danych Użytkowników jest:

 • umożliwienie świadczenia usług za pośrednictwem serwisu wymagających konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub adresu e-mail.
 • przesyłanie na podany i potwierdzony dobrowolnie e-mail wiadomości subskrybowanych (w tym marketingowych) w przypadku zapisania się do niej Użytkownika a tym samym wyrażenie zgody na przekazywanie wskazanych wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis potacki.com gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – regulacji krajowej dotyczącej ochrony prywatności.
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – w zakresie przetwarzania danych związanych z usługami telekomunikacyjnymi.
 4. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w kontekście przetwarzania danych związanych z prawami autorskimi.
 5. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w przypadku przetwarzania danych w związku z usługami internetowymi.
 6. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w odniesieniu do przetwarzania danych w ramach usług elektronicznych.
 7. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – w kontekście przetwarzania danych związanych z obsługą klientów.
 8. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w zakresie przetwarzania danych związanych z podatkami.
 9. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – w odniesieniu do przetwarzania danych związanych z ochroną konkurencji i prawami konsumentów.
 10. Konwencja Nr 108 Rady Europy z 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych – międzynarodowy traktat dotyczący ochrony prywatności i danych osobowych.
 11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o elektronicznych instrumentach płatniczych – dotyczy ochrony danych osobowych w kontekście transakcji elektronicznych.

Zgodnie z zaleceniami Modelowego Prawa UNCITRAL o Handlu Elektronicznym z 1996 roku, jako osoba fizyczna wykonująca zlecenia międzynarodowe stosuję się do międzynarodowych standardów w zakresie przeprowadzania transakcji elektronicznych. Zapewniam, że wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach transakcji elektronicznych są chronione zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora?

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

Przez jaki okres przetwarzamy dane w tym dane osobowe?

Dane użytkowników w Serwisie będą przechowywane przez okres świadczenia usług. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczonych usług, a w przypadku założonego konta, samodzielnie skasować (zanonimizować) poniższe dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwę użytkownika
 • Adres e-mail
 • Avatar

Adres IP, będzie zachowany w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

W przypadku danych wprowadzonych w serwisie, odbiorcą danych jest Administrator danych i jego pracownicy oraz firmy IT świadczące usługi na rzecz Administratora, w celu umożliwienia i podtrzymania świadczenia usług Serwisu.

W przypadku publikacji komentarza lub dokonania oceny wpisu, poniższe dane będę dostępne publicznie w serwisie:

 • Nazwa Użytkownika
 • Imię i nazwisko (jeżeli zostało podane)
 • Avatar (jeżeli został wprowadzony)

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Unię Europejską np. dla naszych podwykonawców, podmiotów zewnętrznych i naszych partnerów.

Przekazanie danych pozo UE jest spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE, lub w wyniku opublikowania na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granicami UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

Dostępu do Państwa danych osobowych – uzyskania dostępu do nich, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła, oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, realizowane poprzez informację zamieszczoną na tej podstronie.

Sprostowania Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła.

Usunięcia Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła.

Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych.

Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora, Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jaka jest procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych?

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia informuję organ nadzorczy i bez zbędnej zwłoki użytkowników serwisu objętych naruszeniem w porozumieniu z organem nadzorczym.

2. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

magnifierchevron-left